پیام زنان معترض عضو جنبش زنان عدالتخواه افغانستان
پیام زنان معترض عضو جنبش زنان عدالتخواه افغانستان

زنان معترض عضو جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در یک پیام تصویری از مردم می‌خواهند تا به دستگیری‌های خودسرانه و بدون دلیل طالبان واکنش نشان داده و اعتراض کنند.  

زنان معترض عضو جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در یک پیام تصویری از مردم می‌خواهند تا به دستگیری‌های خودسرانه و بدون دلیل طالبان واکنش نشان داده و اعتراض کنند.