کتابخانه آسمان آبی؛ دریچه‌ی امید به دختران بازمانده ازتحصیل باز می‌کند
کتابخانه آسمان آبی؛ دریچه‌ی امید به دختران بازمانده ازتحصیل باز می‌کند

برگزاری زنان افغان: پس از افزایش محدودیت ها بر حق آموزش و تحصیل دختران، شماری از دختران با پشتکار زیاد و اراده‌‌ی تحصیل هنوز درتلاش پیدا کردن کورسوهایی امید است که بتواند دختران را به آینده‌ی روشن امیدوار نگهدارد. به تازه‌گی گروهی از دختران کتابخانه کوچکی تحت عنوان « آسمان آبی»  را برای دختران بازمانده […]

برگزاری زنان افغان: پس از افزایش محدودیت ها بر حق آموزش و تحصیل دختران، شماری از دختران با پشتکار زیاد و اراده‌‌ی تحصیل هنوز درتلاش پیدا کردن کورسوهایی امید است که بتواند دختران را به آینده‌ی روشن امیدوار نگهدارد.
به تازه‌گی گروهی از دختران کتابخانه کوچکی تحت عنوان « آسمان آبی»  را برای دختران بازمانده از تحصیل در کابل افتتاح کردند و در بخش های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، حقوقی و اسلامی  به دختران کتاب می‌رسانند.
ندا نیکپی، سویتا شیرزاد، هما محمدی و سارا ساجد به گونه‌ی مشترک حدود شش ماه قبل برای جمع آوری کتاب کمپاین کردند و پس از جمع آوری ۵۰۰ جلد کتاب کتابخانه‌ی کوچک شان را درکابل افتتاح کردند.
سویتا شیرزاد یکی از بنیانگذاران کتابخانه آسمان آبی درین مورد به خبرگزاری زنان افغان گفت:« ما چهار نفر این کتابخانه را برای حمایت از تحصیل دختران ایجاد کردیم. ما می‌خواهیم تحصیلات خود را ادامه بدهیم و امیدواریم روزی درب دانشگاه ها باز شود.»
کتابخانه  کوچک آسمان آبی در خانه‌ی یکی از موسسین آن افتتاح شده است و اکثر مراجعه کنندگان دختران دانش آموز اند.
سویتا شیرزاد در ادامه گفت:«ما درحالیکه تمویل کننده یا دونر نداریم و کتابخانه هم در خانه یکی از دوستا است و مصارف آن را درحدی توان خود پرداخت می‌کنیم، برای گسترش فعالیت های خود از حکومت سرپرست خواستار حمایت و همکاری هستیم.»
بنیانگذاران کتابخانه در کنار زمینه مطالعه، به خوانندگان کتاب پشت دروازه خانه های شان نیز کتاب می‌رسانند ودر برنامه های آنلاین روی محتوای کتاب های مطالعه شده با هم بحث و گفتگو می‌کنند.
این درحالیست که بیشتر از ۵۵۰ روز از محرومیت آموزش دختران می‌گذرد و تلاشهای نهاد های مختلف بر طالبان در امر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، ناکام بوده است.