گروهی زنان مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان طی یک گردهمایی اعتراضی خواستار توقف ربودن دختران به بهانه حجاب از سوی طالبان شدند و شعارهای « نسل کشی هزاره هارا متوقف کنید» سر دادند.        

گروهی زنان مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان طی یک گردهمایی اعتراضی خواستار توقف ربودن دختران به بهانه حجاب از سوی طالبان شدند و شعارهای « نسل کشی هزاره هارا متوقف کنید» سر دادند.