گروه ترانه‌سرای «آخرین مشعل» ترانه جدیدی را به مناسبت حادثه غم‌انگیز زلزله هرات سروده است.
گروه ترانه‌سرای «آخرین مشعل» ترانه جدیدی را به مناسبت حادثه غم‌انگیز زلزله هرات سروده است.

این ترانه اعتراضی به فاجعه دلخراش زمین لرزه هرات و محرومیت زنان و دختران از درس و تحصیل پرداخته است. این گروه دونفره با ترانه‌خوانی در برابر زن‌ستیزی گروه حاکم، هر از گاهی صدای دادخواهی و اعتراض‌شان را بلند می‌کنند.

این ترانه اعتراضی به فاجعه دلخراش زمین لرزه هرات و محرومیت زنان و دختران از درس و تحصیل پرداخته است.

این گروه دونفره با ترانه‌خوانی در برابر زن‌ستیزی گروه حاکم، هر از گاهی صدای دادخواهی و اعتراض‌شان را بلند می‌کنند.