یک انفجار قوی در شهر کابل رخ داد
یک انفجار قوی در شهر کابل رخ داد

باشنده گان محل می‌گویند، این انفجار حوالی ساعت ده بجه پیش از چاشت، در حوزه‌ی دوم امنیتی رخ‌داده است. طالبان تا اکنون از نوعیت این انفجار و تلفات برخاسته از آن جزئیات نداده اند.

باشنده گان محل می‌گویند، این انفجار حوالی ساعت ده بجه پیش از چاشت، در حوزه‌ی دوم امنیتی رخ‌داده است.
طالبان تا اکنون از نوعیت این انفجار و تلفات برخاسته از آن جزئیات نداده اند.