یک  خانم ۱۸ ساله در بمباران بهسود کشته شد
یک  خانم ۱۸ ساله در بمباران بهسود کشته شد

پروین ۱۸ ساله که در بمباران نیروهای امنیتی در بهسود به شهادت رسیده است. او در زمان شهادت پنج ماهه حامله بوده است؛ شوهر و بستگان نزدیکش نیز همگی زخمی شده اند‌ و خانه گلین شان کاملا ویران شده است

پروین ۱۸ ساله که در بمباران نیروهای امنیتی در بهسود به شهادت رسیده است. او در زمان شهادت پنج ماهه حامله بوده است؛ شوهر و بستگان نزدیکش نیز همگی زخمی شده اند‌ و خانه گلین شان کاملا ویران شده است