یک خبرنگار زن برای ۱۵ دختر محروم از تعلیم زمینه‌ی کار فراهم کرده است
یک خبرنگار زن برای ۱۵ دختر محروم از تعلیم زمینه‌ی کار فراهم کرده است

خبرگزاری زنان افغانستان: پس از صدور فرمانهای محدود کننده‌ی طالبان بر زنان، اکنون کمتر زنانی برای کار و تامین معیشت زندگی از خانه بیرون می‌شوند و دختران دانش آموزش و دانشجویان محروم از تحصیل نیز مجبور به خانه نشینی شده اند. با این حال فرحناز فریبرز یک خبرنگار زن به کمک دو تن دیگر حداقل […]

خبرگزاری زنان افغانستان: پس از صدور فرمانهای محدود کننده‌ی طالبان بر زنان، اکنون کمتر زنانی برای کار و تامین معیشت زندگی از خانه بیرون می‌شوند و دختران دانش آموزش و دانشجویان محروم از تحصیل نیز مجبور به خانه نشینی شده اند.
با این حال فرحناز فریبرز یک خبرنگار زن به کمک دو تن دیگر حداقل برای ۱۵ دختر محروم از تعلیم و تحصیل زمینه‌ی کار فراهم کرده است.
فرحناز با راه اندازی «برند حریر» لباس های سنتی افغانستان را به کمک دختران طراحی و به فروش می‌رساند. آنان اخیرا در مرکز تجارتی داوودزی در شهرکابل این برند را افتتاح کردند.
فرحناز فریبرز در گفتگویی با خبرگزاری زنان افغانستان هدف از افتتاح این برند را ایجاد زمینه‌ی کار به دختران محروم از درس و تحصیل عنوان کرد.
او گفت:« در شرایط فعلی تنها کاری که برای دختران می‌توانم انجام بدهم همین ایجاد زمینه‌ی کار است.»
سه ماه زمان را دربر گرفته است تا فرحناز و دوستانش این برند را طراحی و افتتاح کنند.
او می‌گوید:« «یک مبلغ بسیار کم حدود دوصد هزار افغانی پولی را که داشتیم نخواستیم در خانه باشد با جمعی از دخترانی که هنر داشتند این تصمیم را گرفتیم و پس از سه ماه تلاش توانستیم این برند را افتتاح کنیم.»
به گفته‌ی فرحناز اکنون ۱۵ دختر بازمانده از مکتب و دانشگاه در بخش‌ها‌ی خیاطی، گلدوزی، مهره‌دوزی، فروشات و تبلیغات آنلاین لباس های سنتی در برند حریر مشغول به کار شده‌اند.
این خبرنگار جوان همچنان می‌گوید که تصمیم دارد برند خودرا به سایر ولایات کشور نیز گسترش بدهد اما به کمک نهادهای کمک کننده ضرورت دارد.
با این وجود آنان همچنان نگران اند که زنان مانند سایر عرصه ها از عرصه‌ی تجارت و تشبثات کوچک نیز حذف شوند.
قابل یادآوریست که گروه طالبان در تازه ترین مورد آرایشگاه های زنانه را که مسولان آن زنان بودند را مسدود کرده و منبع درامد حدود شصت هزار زن را قطع کردند.