یک خبرنگار زن در دایکندی به گونه ی رضاکار به کودکان مهاجر تدریس می‌کند
یک خبرنگار زن در دایکندی به گونه ی رضاکار به کودکان مهاجر تدریس می‌کند

انسیه نجفی یکی از خبرنگاران محلی زن در ولایت دایکندی به گونه‌ی رضا کار به کودکان مهاجر تدریس می‌کند در آغاز سال تعلیمی یک صنف درسی در مکتب ابتدائیه درخشان در شهرک مهاجرین دایکندی قرار بود بخاطر نبود آموزگار تعطیل شود اما انسیه نجفی حاضر شده است که این صنف را به گونه‌ی رضاکارانه تدریس […]

انسیه نجفی یکی از خبرنگاران محلی زن در ولایت دایکندی به گونه‌ی رضا کار به کودکان مهاجر تدریس می‌کند در آغاز سال تعلیمی یک صنف درسی در مکتب ابتدائیه درخشان در شهرک مهاجرین دایکندی قرار بود بخاطر نبود آموزگار تعطیل شود اما انسیه نجفی حاضر شده است که این صنف را به گونه‌ی رضاکارانه تدریس کند.
انسیه قبل از آمدن طالبان خبرنگار محلی رادیو تلویزیون ملی در دایکندی بود اما با حاکمیت طالبان قرارداد کاری وی فسخ و بیکار شد او درگفتگویی با خبرگزاری زنان افغانستان گفته بود از بیکاری و خانه نشینی رنج می‌برد و خالیگاه های زندگی اش را با خواندن کتاب سپری می‌کند.
صنف سوم مکتب ابتدائیه درخشان در شهرک مهاجرین دایکندی داردای ۲۶ دانش آموز پسر و دختر است و یک سال تعلیمی را قرار است به کمک انسیه نجفی خبرنگار محلی زن به اتمام برسانند.
خبرگزاری زنان افغانستان