یک زلزله قوی شهرکابل را تکان داد 
یک زلزله قوی شهرکابل را تکان داد 

لحظات قبل حدود ساعت ۱:۵۰ دقیقه بعد از ظهر یک زلزله نسبتا قوی شهر کابل را تکان داد.از خسارات و تلفات ناشی از این زلزله جزییاتی در دست نیست.        

لحظات قبل حدود ساعت ۱:۵۰ دقیقه بعد از ظهر یک زلزله نسبتا قوی شهر کابل را تکان داد.از خسارات و تلفات ناشی از این زلزله جزییاتی در دست نیست.