یک زن قربانی نسل کشی هزاره ها و شیعیان افغانستان در یک گردهمایی اعتراضی در پاکستان خواستار توقف ربودن خشونت آمیز زنان ودختران از سوی طالبان شده است او از جامعه جهانی میخواهد که به این خشونت ها در افغانستان پایان داده و نسل کشی هزاره ها و آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت […]

یک زن قربانی نسل کشی هزاره ها و شیعیان افغانستان در یک گردهمایی اعتراضی در پاکستان خواستار توقف ربودن خشونت آمیز زنان ودختران از سوی طالبان شده است او از جامعه جهانی میخواهد که به این خشونت ها در افغانستان پایان داده و نسل کشی هزاره ها و آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد.