۹۰۰ روز خانه نشینی و امیدواری دختران دانش‌آموز از بازگشایی مکاتب دخترانه در سال ۱۴۰۳   
۹۰۰ روز خانه نشینی و امیدواری دختران دانش‌آموز از بازگشایی مکاتب دخترانه در سال ۱۴۰۳   
۹۰۰ روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه می‌گذرد و شماری از دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش خواهان باز شدن دوبارهٔ دروازه‌های مکاتب به روی تمام دختران می‌باشند. آنان امیدوار هستند که با آمدن سال جدید تعلیمی دروازه‌ها مکاتب به روی آنان باز شده و می‌گویند که آینده‌ای دختران افغانستانی نباید نادیده گرفته شود.

۹۰۰ روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه می‌گذرد و شماری از دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش خواهان باز شدن دوبارهٔ دروازه‌های مکاتب به روی تمام دختران می‌باشند. آنان امیدوار هستند که با آمدن سال جدید تعلیمی دروازه‌ها مکاتب به روی آنان باز شده و می‌گویند که آینده‌ای دختران افغانستانی نباید نادیده گرفته شود.

سونیا سروری، یک تن از دانش‌آموزان صنف دهم است که بعد از بسته شدن مکاتب دخترانه، مصروف حفظ قرآن‌شریف در یکی از مدارس دینی شده است اما از مسوولین می‌خواهد که بعد از دو سال محدودیت، در سال جدید تعلیمی دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف شش باز کنند.

وی می‌گوید: « دو سال است که مکتب نمی‌رویم و از درس و تحصیل خود باز ماندیم. چند هفته به شروع سال جدید مانده است و کاش ما هم بتوانیم در سال جدید تعلیمی دوباره به مکتب برویم».

دختران در افغانستان همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده اند و اکنون از اندک‌ترین حق بشری شان از جمله درس و تعلیم‌ به دور مانده اند.

شرمیلا، یکی دیگر از دانش‌آموزان دختر است که از رفتن به مکتب باز مانده و می‌گوید قصد داشت بعد از ختم مکتب بخاطر امتحان کانکور، آماده‌گی بگیرد اما بعد از بسته شدن‌ مکاتب، نه از مکتب توانسته است که فارغ شود و نه هم به امتحان کانکور آماده‌گی گرفته است.

وی می‌گوید،«‌برایم بسیار دردناک است که به سال آخر مکتب خانه نشین شدم، از تمام اهدافم دور شدم و حتی نمی‌توانم بخاطر آینده تحصیلی خود کاری انجام دهم».

این در حالیست ۹۰۰ روز از زمان بسته شدن مکاتب دخترانه به روی دانش‌آموزان بالاتر از صنف شش می‌گذرد. در کنار دانش‌آموزان، همواره خانواده‌های آنان نیز خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شده اما با تاکید زیاد از سوی سازمان‌های جهانی و درخواست اکثریت مردم افغانستان، تا اکنون دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته می‌باشد.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان