گروهی از زنان معترض صبح امروز درمخالفت با محرومیت زنان از حق تعلیم وتحصیل به خیابانهای کابل آمدند و شعارهای «تحصیل کار و آزادی» سردادند. این زنان معترض از چهارراهی دهبوری تا چهاراهی دانشگاه کابل با شعارهای« یا همه یا هیچکس، یکی برای همه؛ همه برای یکی.» و« هموطن همراه شو، بیشرف بیشرف است.» از […]

گروهی از زنان معترض صبح امروز درمخالفت با محرومیت زنان از حق تعلیم وتحصیل به خیابانهای کابل آمدند و شعارهای «تحصیل کار و آزادی» سردادند.
این زنان معترض از چهارراهی دهبوری تا چهاراهی دانشگاه کابل با شعارهای« یا همه یا هیچکس، یکی برای همه؛ همه برای یکی.» و« هموطن همراه شو، بیشرف بیشرف است.» از مردم خواستند که آنان را همراهی کنند.
اما این راهپیمایی از سوی طالبان به خشونت کشیده شده و شماری از زنان و خبرنگاران را طالبان با خود بردند.
یکی از زنان معترض می‌گوید دستکم پنج زن معترض و سه خبرنگار را طالبان با خودبردند و متباقی دختران درحالیکه به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و شلاق خوردند از چنگ طالبان فرار کردند و تجمع شان نیز متفرق شدند.
افراد طالبان همزمان با اعلام دستور مسدودسازی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی‌دختران، از افرادشان خواسته اند که مانع هرنوع بی نظمی و اعتراضات زنان درخیابان ها شوند.

خبرگزاری زنان افغانستان