پیام خبرگزاری زنان افغانستان در مورد ممنوعیت دختران از آموزش در مکاتب و پوهنتون ها
پیام خبرگزاری زنان افغانستان در مورد ممنوعیت دختران از آموزش در مکاتب و پوهنتون ها

صدور حکم گروه طالبان در مورد ممنوعیت دختران از رفتن به پوهنتون های دولتی و خصوصی همۀ مردم افغانستان و مخصوصا زنان را متاثر ساخته و انزجار آنان را از این گروه بیشتر ساخته است. زنان و دختران افغانستان سالهاست که در ساختن افغانستان مقتدر و با حیثیت تلاش کرده اند و دستاوردهای چشمگیری در […]

صدور حکم گروه طالبان در مورد ممنوعیت دختران از رفتن به پوهنتون های دولتی و خصوصی همۀ مردم افغانستان و مخصوصا زنان را متاثر ساخته و انزجار آنان را از این گروه بیشتر ساخته است.

زنان و دختران افغانستان سالهاست که در ساختن افغانستان مقتدر و با حیثیت تلاش کرده اند و دستاوردهای چشمگیری در عرصه های مختلفی بدست آورده اند که نمیتوان این موفقیت ها را نادیده گرفت زیرا این دستاوردها با مشقت های فراوان زنان در طول سالیان گذشته همراه بوده است.

اکنون این حکم گروه طالبان بعنوان یک عقبگرد تاریخی نه تنها مورد قبول زنان افغانستان نیست بلکه آن را نوعی تحجر و ظلم مضاعف بر زنان میدانند.

خبرگزاری زنان افغانستان ضمن محکوم کردن این احکام سلیقه ای که طرز تفکر یک گروه سیاسی متعصب را نشان میدهد از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی و سازمان های دفاع از حقوق زنان در سطح جهان درخواست مینماید تا با این روش های سلطه جویانه و سرکوب گرایانۀ طالبان علیه مردم افغانستان و مخصوصا زنان، برخورد قاطع و عملی نشان دهند.

با احترام

خبرگزاری زنان افغانستان

۱ جدی ۱۴۰۱