زنان در دوسال تسلط طالبان، نخستین هدف این گروه قرار گرفتند. گروه طالبان زنان را از حق آموزش، کار، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گونه‌ی کامل محروم ساخت. بیشتر در ویدیو ببینید.

زنان در دوسال تسلط طالبان، نخستین هدف این گروه قرار گرفتند.

گروه طالبان زنان را از حق آموزش، کار، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گونه‌ی کامل محروم ساخت.

بیشتر در ویدیو ببینید.