شنبه, ۲ سرطان , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
نیاز ( داستان کوتاه) 20 ثور 1403
نیاز ( داستان کوتاه)

نیاز ( داستان کوتاه)

نگاهش را به کنج مسجد دوخت، بی درنگ رفت و به دیواری نزدیک به منبر تکیه داد، دستمال کهنۀ گلدارش را از جیب کشید و عرق های پیشانی اش را پاک کرد. ازدحام مردم بیشتر شد، مردم در صف های منظم جابجا شدند؛ هنوز خستگی؛ پاهای مرد را میخلید و کمرش را به درد می آورد؛ چشمانش را به نقطه ای خیره نمود و زیر لب میگفت: